WWW.SUBWAY-FEEDBACK.NOSurvey

LEVERINGSBETINGELSER


GODKJENNELSE AV LEVERINGSBETINGELSER

VI BER DEG LESE NØYE GJENNOM DISSE LEVERINGSBETINGELSENE SOM ER TILKNYTTET DETTE WEBSTEDET.

Value Pay Services LLC (“VPS”) driver og fungerer som vert for det webstedet som befinner seg i Subwayfeedback.no (“webstedet”) for tjenere i De forente stater. VPS styrer webstedet i forbindelse med SUBWAY® Customer Experience Program. (Program for kundeerfaring) VPS samler inn tilbakemeldinger fra kunder samt kontaktinformasjon fra kunder og oversender denne informasjonen til de rette SUBWAY® franchisetakerne med henblikk på å forbedre den generelle kundeerfaringen og service-nivåene.

VVPS er et heleid datterselskap tilhørende Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), en virksomhet eid av medlemmer, hvorav medlemmene alle er SUBWAY® franchisetakere som befinner seg i De forente stater, deres territorier og Canada. VPS driver webstedet på vegne av, eller i tilknytning til, de følgende instansene: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”), og Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”). DAI og SFSC vil heretter i fellesskap henvises til som (“SUBWAY® instansene ”).

VED Å AKSESSERE, BLA GJENNOM, OG/ELLER VED Å BENYTTE DEG AV DE SIDENE ELLER TJENESTENE SOM ER OPPFØRT PÅ DETTE WEBSTEDET, SIER DU DEG ENIG I DISSE LEVERINGSBETINGELSENE (“LEVERINGSBETINGELSER”). DU SAMTYKKER I Å TA IMOT DE NØDVENDIGE MEDDELELSENE (HVIS DISSE EKSISTERER) OG DU BEKREFTER AT DU ER MINST ATTEN (18) ÅR GAMMEL). DISSE LEVERINGSBETINGELSENE INNEHOLDER DEMENTIER OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER VPS OG SUBWAY® INSTANSENES ANSVAR OVENFOR DEG. DU GARANTERER AT DU IKKE VIL BENYTTE DEG AV WEBSTEDET TIL NOE SOM HELST FORMÅL SOM ER ULOVLIG. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE LEVERINGSBETINGELSENE, BER VI DEG VENNLIGST IKKE AKSESSERE, BLA GJENNOM ELLER BENYTTE DEG AV DETTE WEBSTEDET.

VPS og SUBWAY® instansene kan endre på disse leveringsbetingelsene når som helst etter eget skjønn. De modifiserte leveringsbetingelsene vil gjelde umiddelbart etter at de har blitt oppført og ved å fortsette med å bruke webstedet, sier du deg enig i de nye oppførte leveringsbetingelsene. Du har selv ansvaret for å holde deg informert om eventuelle endringer. Hvis du ikke sier deg enig i de nye leveringsbetingelsene, vil din eneste løsning være å opphøre med å bruke webstedet.

Selv om VPS og SUBWAY® instansene gjør rimelige anstrengelser for å skaffe til veie nøyaktig informasjon i rett tid vedrørende SUBWAY® Fresh Catering Program på webstedet, må du ikke forutsette at den informasjonen som er skaffet til veie alltid er helt dagsaktuell eller at webstedet inneholder all den relevante informasjonen som er tilgjengelig.

MINDREÅRIGE

Dette webstedet skal ikke brukes av barn som er yngre enn atten år (18). Webstedet er tilsiktet voksne personer som er minst atten år gamle (18) og hverken VPS eller SUBWAY® instansene vil bevist samle inn personlig informasjon fra noen som er yngre enn atten år (18) gjennom webstedet.

OPPHAVSRETT OG FIRMANAVN.

Med mindre dette er oppført på annen måte, vil alt materiale på webstedet være beskyttet slik som opphavsrett, særpreg (trade dress), firmanavn og/eller annen immateriell eiendom som eies eller brukes av VPS og SUBWAY® instansene og/eller deres tilknyttede personer eller andre parter som har gitt tillatelse til bruk av sitt materiale til VPS og SUBWAY® instansene.

SUBWAY® og SUBWAY® logoen er registrerte firmanavn og servicemerker som eies og er registrerte av DAI. DAI’s merker på webstedet representerer noen av de merkene som for tiden eies og styres i De forente stater og/eller i en eller flere andre land av DAI eller deres rettighetshavere. Fremvisning av disse merkene samt meddelelsene tiknyttet disse merkene er ikke tilsiktet å være omfattende blanding av alle DAI’s verdensomfattende eiendomsbeskyttede eiendomsrettigheter, og DAI vil eventuelt eie eller styre andre eiendomsbeskyttede rettigheter i et eller flere land utenfor De forente stater.

All rettigheter som ikke er utrykkelig fremhevet er forbeholdt.

GODTATT PERSONLIG BRUK OG RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Din bruk av de materialene som er inkludert på webstedet er bare tilsiktet informasjon, tilbakemeldinger, innløsning av kuponger, og/eller catering bestillinger. Du sier deg enig i at du ikke vil distribuere, offentliggjøre, oversende, modifisere, fremvise eller opprette avledende verker fra, eller benytte deg av innholdet på, webstedet på noen måte.

VI BER DEG LESE NØYE GJENNOM (”RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN”). BORTSETT FRA DER HVOR ANDRE MEDDELELSER ELLER SAMTYKKER ER PÅBUDT AV LOVEN, VIL DU, VED Å AKSESSERE, BLA GJENNOM, OG/ELLER BRUKE DE SIDENE ELLER DE TJENESTENE SOM ER SKREVET PÅ DETTE WEBSTEDET, SI DEG ENIG I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN OG BRUKEN AV DENNE TYPEN PERSONLIG INFORMASJON OG EVENTUELLE KOMMENTARER I SAMSVAR MED RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN.

Du sier deg enig i å ikke bruke webstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i følge disse leveringsbetingelsene, eller å forårsake skade på eller gjennom bruk av webstedet. Du sier deg enig i at ingen av dine kommunikasjoner med eller gjennom webstedet vil krenke eventuelle lokale, statelige, amerikanske eller kanadiske lover. Du sier deg enig i at ingen av dine kommunikasjoner med eller gjennom webstedet vil være i brudd med eventuelle tredjeparts rettigheter eller inneholde nedsettende, injurierende, fornærmende eller vulgært materiale.

Materialene som er offentliggjort på webstedet kan ikke kopieres eller distribueres, gjenutgis, lastes opp, skrives eller oversendes på noen som helst måte, bortsett fra det som ellers er tillatt av VPS og/eller SUBWAY® instansene. All materiale tilgjengelig på webstedet er eiendomsbeskyttet og underkastet copyright, forfatters rettigheter eller andre rettigheter og ingenting her skal fortolkes som på noen som helst måte å være overdratt, hvorvidt dette er underforstått, en berettiget antakelse eller på annen måte, som en tittel til eller eie av, eller til utelukkende bruks-rettigheter til, enhver immateriell eiendom eller annen rettighet og goodwill tilknyttet i denne forbindelse. Du erkjenner at ubemyndiget bruk av innholdet kan forårsake uopprettelig skade på VPS og SUBWAY® instansene og at i tilfelle av ubemyndiget bruk, skal VPS og SUBWAY® instansene være berettiget til å få et midlertidig rettsmiddel i tilegg til eventuelle andre rettsmidler tilgjengelig i følge loven eller som dekning.

TILBAKEMELDINGER OG KOMMENTARER

Dine kommentarer og tilbakemeldinger er fullstendig frivillige, ikke underkastet taushetsplikt og uvilkårlige. Du sier deg enig i at du er, og vil forbli, fullstendig ansvarlig for innhold tilknyttet alle kommentarer, og at du ikke vil oversende materialer som er ulovlige, nedsettende, fornærmende eller vulgære. Du sier deg enig i at du ikke vil oversende noe til webstedet som vil krenke eventuelle rett tilhørende en hver tredjepart, inkludert copyright, fabrikkmerker, personvern eller annen type personlige eller eiendomsbeskyttede rettigheter.

Selv om VPS og SUBWAY® instansene verdsetter din interesse, kan og vil VPS og SUBWAY® instansene imidlertid ikke godta eventuelle ideer som du anser å være eiendomsbeskyttet i forbindelse med design, produktteknologi eller andre forslag som du eventuelt har utarbeidet. Derfor må du bevilge VPS, SUBWAY® instansene, og deres designtakere en uopphørlig, ugjenkallende, ikke-utelukkende, fullstendig innbetalt, lisens uten royalty rettigheter, til å kunne bruke ideer, uttrykk av ideer eller kommentarer uten begrensning, av en hver type, og uten betaling eller annen type kompensasjon, tillatelse eller meddelelse, til deg eller en tredjepart. Denne lisensen skal inkludere, uten begrensning, den ugjenkallende retten til å reprodusere, utarbeide avledende verker, kombinere med andre verker, endre på, oversette, distribuere kopier, fremvise, utføre, og/eller lisensføre innsendelsen, samt alle tilhørende rettigheter, under navnet VPS og SUBWAY® instansene eller deres designtakere rundt om i hele verden for alltid, i all media nå og heretter kjent eller opprettet. I tillegg garanterer du at alle “moralske rettigheter” som har å gjøre med copyright materialer har blitt frafalt

Ved å oversende en kommentar erkjenner du og sier deg enig i at VPS, SUBWAY® instansene og deres designtakere eventuelt vil utarbeide anskaffe seg andre kommentarer som likner på eller tilsvarer den innsendelsen/ den kommentaren som du har oversendt. Du frafaller herved et hvert krav som du eventuelt har hatt, har, og/eller eventuelt kan ha i fremtiden, som sier at innsendelsen/kommentaren (the Submission) som er blitt mottatt, gjennomgått og/eller brukt av VPS og SUBWAY® instansene eller deres designtakere likner på din innsendelse/kommentar (the Submission).

BRUKSBEGRENSNINGER

Overhodet ingen del av materialet fra webstedet kan kopieres, distribueres, modifiseres, gjenutgis, gjenbrukes, lastes opp, gjenoppføres, overføres, eller brukes på annen måte utenfor det vanlige anvendelsesområdet tilknyttet ”skumlesing” (browsing) uten skriftlig samtykke fra VPS og/eller SUBWAY® instansene. Enhver eiendomsbeskyttet informasjon forblir VPS og SUBWAY® instansenes eiendom. Materialet i webstedet blir bare skaffet til veie til lovlige formål og enhver annen bruk eller modifisering av det materialet som finnes på webstedet er i brudd med de immaterielle rettighetene som tilhører VPS og SUBWAY® instansene. VPS og SUBWAY® instansene beholder alle og fullstendige rettigheter til alt materiale. Du kan ikke reprodusere, selge, gjenoppføre, modifisere, eller på annen måte omforme eventuelle materialer på webstedet på noen som helst måte som ikke stemmer overens med disse leveringsbetingelsene.

Du sier deg enig i at de følgende adferdstypene er ulovlige og/eller forbudte på webstedet. Forbudte aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til det følgende: (a) bruk av webstedet til noe annet tilsiktet eller utilsiktet formål, i brudd med alle gjeldende, lokale, statlige, føderale, nasjonale, eller internasjonale lover eller regler; (b) fremvisning eller overføring gjennom webstedet av hvilken som helst informasjon, data, tekst, filer, linker, programvarer eller andre materialer som VPS og/eller SUBWAY® instansene anser å være ulovlige, vulgære, nedsettende, pornografiske, truende, trakasserende, fornærmende, ærekrenkende, hatefulle, eller pinlige mot en eventuell annen person eller instans, eller som utgjør cyber-trakassering eller cyber forfølgelse slik som fastsatt av VPS og/eller SUBWAY® instansene etter eget skjønn; (c) fremvisning av innhold som er i brudd med immaterielle rettigheter, rettigheter til personvern, publisitetsrettigheter, rettigheter tilknyttet forretningshemmeligheter, eller andre rettigheter tilknyttet alle andre parter; (d) offentliggjøring ved oppslag av ULS`er til eksterne websteder eller eventuelle andre former for HTML eller overføring av gjennomførbar programmering av forskjellige typer, inkludert viruser, spyware, Trojan horses eller liknende program; (e) offentliggjøring ved oppslag eller overføring av hva som helst som kan være spam, direkte markedsføringskommunikasjoner eller uoppfordret reklame, salgsfremmende eller kommersielt innhold; (f) personifisering av en annen person i løpet av bruk av webstedet, skriving på webstedet av hvilket som helst annet innhold eller personlig informasjonen eller forsøk på å skjule eller misrepresentere en persons identitet mens vedkommende oversender kommentarene eller kommentarenes opprinnelse eller tillate en annen person eller instans til å bruke din identifikasjon til å skrive, se på kommentarer eller på annen måte ruke webstedet; (g) innhøste eller på annen måte samle inn informasjon vedrørende andre, inkludert e-postadresser; og (h) oppmuntre andre personer til å involvere seg i den type ulovlige aktiviteter slik som beskrevet her.. VPS og SUBWAY® instansene forbeholder seg retten til å undersøke og igangsette juridisk handling mot en hver person som VPS og/eller SUBWAY® instansene etter eget skjønn mener er involvert i de ulovlige aktivitetene.

Du sier deg enig i at VPS og/eller SUBWAY® instansene forbeholder seg retten til, men er ikke forpliktet til å gjøre noe eller alt av det følgende: (a) undersøke en påstand som hevder at en kommentar (the Submission) som er slått opp på webstedet ikke er i samsvar med disse leveringsbetingelsene og bestemme etter eget skjønn å fjerne eller anmode om fjerning av en hver kommentar; (b) fjerne en hver kommentar som er fornærmende, ulovlig, eller forstyrrende eller som på annen måte unnlater å være i samsvar med disse leveringsbetingelsene; (c) kansellere en brukers tilgang til webstedet; (d) overse, korrigere eller avsløre en hver kommentar på webstedet; eller (e) endre på eller slette et hvert innhold som er slått opp på webstedet, uansett hvorvidt dette innholdet er i brudd med disse leveringsbetingelsene eller ikke.

LINKES (SNARVEI TIL WEBSTEDET)

Noen links på webstedet vil gjøre det mulig for deg å ta kontakt med tredjeparters websteder som ikke styres av VPS og/eller SUBWAY® instansene. VPS og SUBWAY® instansene vil bare skaffe til veie disse linkene som en imøtekommenhet for deg. Tilstedeværelse av en link betyr IKKE en anbefaling fra VPS or SUBWAY® instansene. VPS og SUBWAY® instansene er IKKE ansvarlige for fremgangsmåtene vedrørende personvern eller innhold i et linket websted. Du må selv være ansvarlig for eventuelle websted som du etablerer linker til.

ANSVARSFRASKRIVELSE.

BORTSETT FRA DET SOM ER SPESIELT ERKLÆRT I FORBINDELSE MED INNHOLD, BLIR MATERIALENE, INFORMASJONEN OG TJENESTENE PÅ DETTE WEBSTEDET TILBUDT "SLIK SOM DE ER" OG “SLIK SOM TILGJENGELIG” UTEN NOEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOEN SOM HELST TYPE HVERKEN UTTRYKT ELLER ANTYDET. HVERKEN VPS ELLER SUBWAY® INSTANSENE FREMSTILLER, UTTRYKT ELLELR ANTYDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ANTYDEDE GARANTIER TILKNYTTET SALGSBARHET OG HVORVIDT DET EGNER SEG TIL ET SPESIELT FORMÅL. HVERKEN VPS ELLER SUBWAY® INSTANSENE GARANTERER AT DE FUNKSJONENE SOM BEFINNER SEG PÅ WEBSTEDET VIL FORBLI UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, AT DETTE WEBSTEDET ELLER DERES TJENERE VIL VÆRE UTEN VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT MANGLER VIL BE RETTET PÅ SELV OM VPS ELLER SUBWAY® INSTANSENE ER KLAR OVER DISSE.

ANSVARSBGRENSNING

DITT UTELUKKENDE RETTSMIDDEL I TILKNYTNING TIL EN HVER KONFLIKT OG BRUK AV WEBSTEDET ER AV AVSLUTTE BRUKEN AV WEBSTEDET. TIL DEN GRAD SOM ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, VIL VPS, SUBWAY® INSTANSENE OG EN HVER ANNEN PART (HVORVIDT DE ER INVOLVERTE I Å SKAPE, PRODUSERE, VEDLIKEHOLDE ELLER LEVERE WEBSTEDET) SAMT DERES SJEFER, PERSONER I HØYE STILLINGER, SJEFER, ANSATTE, MEDLEMMER, AKSJEEIERE ELLER REPRESENTANTER FOR VPS OG SUBWAY® INSTANSENE VÆRE EKSKLUDERT FRA ALT ANSVAR FOR ET EVENTUELT BELØP ELLER TYPE TAP ELLER SKADE SOM KAN RESULTERE I AT DU ELLER EN TREDJEPART (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ET HVERT DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFBART ELLER KONSEKVENT TAP ELLER SKADE ELLER ANNEN TYPE TAP AV INTEKTER, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA, KONTRAKTER, BRUK AV PENGER, ELLER TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER PÅ NOEN MÅTE ER TILKNYTTET BRUDD PÅ FORRETNINGSDRIFT OG HVORVIDT FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UTEN BEGRENSING UAKTSOMHET), KONTRAKT ELER PÅ ANNEN MÅTE) I TILKNYTNING TIL WEBSTEDET PÅ NOEN MÅTE ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK, UDUGELIGHET TIL BRUK, ELLER RESULTAT AV BRUK AV WEBSTEDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING HANDLINGER ELLER AKTIVITETER SOM ER EN FØLGE AV BRUK AV RESURSSER PRESENTERT PÅ DETTE WEBSTEDET, EVENTUELLE ANDRE WEBSTEDER SOM ER LINKET TIL DETTE WEDSTEDET, ELLER MATERIALER PÅ DISSE WEBSTEDENE, ELLER BRUK AV EN HVER KOMMENTAR (SUBMISSION), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV VIRUSER SOM KAN FORÅRSAKE SKADE PÅ DITT DATAMASKINUTSTYR, DIN PROGRAMVARE, DATA ELLER ANNEN EIENDOM PÅ GRUNN AV DIN TILGANG TIL, OG BRUK AV, SAMT AV Å BLA GJENNOM WEBSTEDET ELLER NEDLASTING AV EVENTUELT MATERIALE FRA DETTE WEBSTEDET ELLER NOE ANNET WEBSTED SOM ER LINKET TIL DETTE WEBSTEDET.

INGEN DEL AV I DISSE LEVERINGSBETINGELSENE SKAL EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE VPS OG SUBWAY® INSTANSENES ANSVAR I STATER ELLER JURISDIKSJONER SOM IKKE TILLATER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGELIG ELLER TILFELDIG SKADE I DISSE STATENE ELLER JURISTIKSJONER, VPS OG SUBWAY® INSTANSENES ANSVAR SKAL BEGRENSES TIL DET MAKSIMALE OMFANGET SOM ER TILLATT I FØLGE LOVEN.

SKADESLØSHOLDELSE

Du sier deg enig i å sikre, forsvare og holde VPS og SUBWAY® instansene, uskadelige fra og mot eventuelle krav, inkludert, men ikke begrenset til tredjeparts krav, skade, omkostninger og ansvar, inkludert rimelige advokatsomkostninger som oppstår som en følge derav, eller i forbindelse med at du har krenket disse leveringsbetingelsene i tillegg til eventuelle krav som oppstår som en følge av ubemyndiget bruk som du har pådratt deg ved å bruke materialer eller noen andre materiale på webstedet.

GJELDENDE LOVER OG JURISDIKSJON

Tilgang til, samt bruk av, webstedet og disse leveringsbetingelsene styres av lovene i staten Florida, De forente stater, uten å forårsake eventuelle juridiske konflikter eller valg av lovens prinsipper eller amerikanske føderale lover. Eventuell juridisk aksjon eller saksførsel tilknyttet din tilgang til eller bruk av webstedet eller samsvar med disse leveringsbetingelsene skal finne sted innenfor den jurisdiksjonen som er tilknyttet de føderale og/eller statlige domstoler som presiderer i staten Florida, og du sier deg enig i å godta forkynnelse gjennom posten. Du gir herved avkall på all annen jurisdiksjon og rettsteder som under andre omstendigheter ville være tilgjengelige.

INGEN OVERDRAGELSER/OVERFØRINGER

Du kan ikke overføre eller overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i følge disse leveringsbetingelsene. Eventuelle overføringer eller overdragelser av denne typen skal erklæres for å være ugyldige.

FRATREDELSESEVNE

Hvis noen av bestemmelsene tilknyttet disse leveringsbetingelsene eller bruk av en bestemmelse i forbindelse med en hver person eller omstendighet viser seg å være ugyldig, ulovlig, eller ikke kan håndheves uansett årsaken, skal de gjenstående bestemmelsene tilknyttet disse leveringsbetingelsene og bruken av disse bestemmelsene i forbindelse med andre person eller andre omstendigheter ikke bli påvirket. Til den grad som overhodet er mulig skal den domstolen som finner at en bestemmelse er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, modifisere og fortolke bestemmelsen slik at den gjøres gyldig og i stand til å håndheves i tilknytning til alle personer eller instanser og tilby maksimum beskyttelse for personer som er underkastet erstatning innenfor grensene tilknyttet gyldighet, lovlighet og tvangskraft.

INGEN UNNTAK

VPS’s unnlatelse av å insistere på eller fremtvinge utrykkelig samsvar med eventuelle bestemmelser tilknyttete leveringsbetingelsene skal ikke fortolkes som et unntak som gjelder for en hvilken som helst bestemmelse eller rettighet.

OVERSKRIFTER

Overskriftene som dreier seg om disse leveringsbetingelsene tilbys bare for å gjøre det lettvint og som henvisninger. Denne typen overskrifter må ignoreres når man er i ferd med å fortolke eller utlegge disse leveringsbetingelsene.

FULLSTENDIG FORSTÅELSE

Disse leveringsbetingelsene og RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN utgjør den fullstendige forståelsen mellom VPS SUBWAY® instansene og deg i forbindelse med din bruk av webstedet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle catering bestillinger som har blitt bestilt gjennom webstedet.

KONTAKT MED VPS

For mer informasjon, eller hvis du har noen spørsmål vedrørende disse leveringsbetingelsene, ber vi deg ta kontakt med VPS på:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Forretningstid: Mandag – Fredag klokken 8:30 – 17:30 amerikansk tidssone på østkysten

Restaurant

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE