WWW.SUBWAY-FEEDBACK.NOSurvey

VPS Retningslinjer for personvern


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Telefon: 1-888-445-9239
Teknisk støtte: webmaster@ipcoop.com

I. Generelt og uttrykkelig samtykke gjennom tilgang til webstedene


A. Disse retningslinjene for personvern demonstrer hvordan Value Pay Services, LLC (“VPS”) innsamler, beskytter, bruker og deler informasjon, inkludert personlig informasjon slik som definert i Del II her, som de har funnet om deg. VPS er et fullstendig eid datterselskap av Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), et ikke-aksjeutstedende selskap eid og drevet av medlemmer, hvor alle medlemmene er SUBWAY® franchisetakere som befinner seg i de forente stater samt i deres territorier og Canada (“SUBWAY® franchisetakere”).

VPS deler informasjon, inkludert personlige informasjon, med IPC og IPC’s fullstendig eide datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til , IPC Financial Solutions, LLC (“IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (“IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (“IPCMTI”) og Independent Purchasing Incorporated (“IPI”). IPC og deres fullstendig eide datterselskaper som her i fellesskap henvises til som "IPC”.

VPS deler informasjon, inkludert personlige informasjon, med internasjonale samvirkelag for innkjøp, inkludert, men ikke begrenset til, European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) og Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), hvorav alle er instanser som eies og drives av medlemmer, bestående av alle SUBWAY® franchisetakere som befinner seg i de respektive geografiske områdene som følger: European Union (EIPC), Latin America and Caribbean (LACIPC), Australia (IPCA) og Middle East (MEIPC). EIPC, LACIPC, IPCA og MEIPC henvises her i fellesskap som “Co-op Group”.(Samvirkegruppen)

VPS deler informasjon, inkludert personlig informasjon, med Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”), som driver som et service-orientert selskap for and på vegne av SUBWAY® System rundt om i verden ved å tilby tjenester til bedrifter som konsentrerer seg om en spesiell produkttype for de følgende franchiseinstanser: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI eier og lisensierer varemerket SUBWAY® og SUBWAY® Restaurant System til sine assosierte virksomheter, inkludert, men ikke begrenset til , Subway International B.V. (“SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) og Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), for å kunne utvikle SUBWAY® restauranter over hele verden. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, og SSIPL henvises til her i fellesskap som “SUBWAY® Group”.

VPS deler informasjon, inkludert personlige informasjon, med følgende SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)reklameinstanser: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (“SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) og Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (“SFAFTBV”). SFAFT, SFAFC, SFAFA and SFAFTBV blir her i fellesskap henvist til som “FAF Group” (FAF gruppen).

All informasjon innsamles inn på en rettferdig og ikke-påtrengende måte, med ditt frivillige samtykke, og erverves direkte fra deg gjennom VPS, IPC, Co-op Gruppen, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og/eller FAF Group.(FAF gruppen)


B. VPS overholder personvernet tilknyttet SUBWAY® Franchisees, potensielle SUBWAY® franchisetakere, SUBWAY® kundene og andre personer som besøker deres websteder og som velger å gjøre informasjon tilgjengelig. VPS anerkjenner behovet for egnet beskyttelse og styring av den informasjonen som du gjør gjeldende. VPS har godkjent, implementert og utført sin virksomhet i samsvar med disse retningslinjene for personvern til hjelp for at du skal kunne forstå hvilke typer informasjon som VPS kan innsamle, hvordan denne informasjonen kan tas i bruk, og med hvem denne informasjonen kan deles. Disse retningslinjene for personvern gjelder all informasjon som innsamles for og på vegne av VPS, hvorvidt dette er skriftlig, muntlig eller elektronisk, gjennom et hvilket som helst websted som drives av eller på vegne av VPS, inkludert, men ikke begrenset til, www.tellsubway.com, www.tellsubway.com og www.subwaycatering.com, sammen med enhver og fremtidige websteder som drives av eller på vegne av VPS (“Webstedene”). Ved å bruke webstedene, eller ved å delta i et hvilket som helst program eller en tjeneste ledet av VPS, gir du samtykke til de data-metodene som beskrives i disse retningslinjene for personvern. Hvis du har noen spørsmål vedrørende disse retningslinjene for personvern eller beskyttelse av din informasjon, ber vi deg ta kontakt med VPS gjennom www.ipcoop.com eller direkte, slik som forklart i Del XII her.

VED Å OVERSENDE PERSONLIG INFORMASJON TIL VPS, OG/ELLER GJENNOM TILGANG TIL OG BRUK AV THE WEBSTEDENE, SIER DU DEG ENIG I AT VPS KAN SAMLE INN, BRUKE OG OFFENTLIGGJØRE DENNE TYPEN PERSONLIG INFORMASJON I SAMSVAR MED DISSE RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN OG DE LEVERINGSBETINGELSENE SOM ER TILLATT ELLER PÅBUDT AV LOVEN.


C. Tillatelse til å dele og offentliggjøre informasjon, Inkludert internasjonale dataoverføringer. I tillegg til å gi samtykke til disse retningslinjene for personvern og leveringsbetingelsene, inkludert hvilke som helst supplerende retningslinjer, gir du direkte samtykke til VPS at du er villig til å dele denne informasjonen som du har skaffet til veie slik som beskrevet her. VPS kan dele informasjonen med IPC, Co-op Gruppen, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og FAF Gruppen. VPS kan også dele informasjonen med virksomheter som skaffer til veie støttetjenester til dem, slik som kredittkortbehandlere, postvirksomheter, web -verter, tekniske støtteleverandører, behandlingssentere eller andre service-leverandører eller for å tvinge gjennom eller undersøke transaksjoner eller forretningsdrift, da disse virksomhetene vil eventuelt trenge informasjon om deg for å kunne utføre sine funksjoner. Disse virksomhetene er ikke bemyndigede til å bruke den informasjonen som VPS deler med dem til noen andre formål, men VPS vil ikke ha kontroll over disse virksomhetene. Du sier deg enig i at VPS og de som de deler informasjonen med (“Mottagerne") kan oppgi og overføre din informasjon rundt om i verden inkludert i og utenfor De forente stater, den europeiske unionen, de geografiske områdene som betjenes av Co-op Gruppen, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og FAF Gruppen, og andre jurisdiksjoner, i tilfelle av eventuelle formål som har å gjøre med VPS’s drift og programmer.


D. Samtykke til elektronisk melding i tilfelle av sikkerhetsbrudd. Hvis VPS eller en mottager er påbudt å skaffe til veie meldinger om ubemyndiget tilgang tilknyttet noen spesielle sikkerhetssystemer, sier du deg enig i at VPS, eller mottageren, kan gjøre dette når dette er nødvendig eller frivillig, ved å sette opp en melding på Webstedene eller sende en melding til enhver e-post adresse som VPS eller mottageren har for deg, i god tro av VPS eller mottageren. Du sier deg enig i at en melding til de vil gjelde som en melding til enhver annen person som du handler for og du sier deg enig i å overbringe meldingen til enhver av disse personene.


II. De informasjonstypene som VPS innsamler


A. Personlig informasjon. Personlig informasjon defineres som enhver informasjon som vedrører de personlige eller viktige omstendighetene tilknyttet en identifisert eller identifiserbar person. En identifiserbar person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved å henvise til et personnummer og/eller et identifikasjonsnummer (heretter “SSN/I.N.”) eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for vedkommendes fysiske, psykologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Personlig informasjon skal inkludere, men er ikke begrenset til: navn, hjemmeadresse, hjemme- og/eller mobil telefonnumre, personlig e-post adresse, SSN/I. N numre., og finansiell informasjon slik som kan finnes på kredittkortsøknader og finansregnskap.

VPS utfører tiltak for å vedlikeholde konfidensialiteten tilknyttet dine SSN/I.N.numre, for å kunne beskytte SSN/I.N. mot ulovlig offentliggjøring samt å begrense tilgang til dine SSN/I.N.numre . VPS vil ikke gjøre SSN/I.N.numrene tilgjengelig til allmennheten, skrive ned dine SSN/I.N.numre på noen kort, gi deg påbud om å skaffe til veie dine SSN/I.N.numre for å få tilgang til eventuelle produkter eller tjenester, oversende dine SSN/I.N.numre over internett med mindre forbindelsen er helt sikker eller hvis dine SSN/I.N. numre har blitt kryptert, eller kreve bruk av dine SSN/I.N. Numre for å få tilgang til webstedene uten ekstra tillatelse.


B. Følsom personlig informasjon. Følsom personlig informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til: informasjon som har å gjøre med benevnelse av rase eller etnisk bakgrunn, politisk tilknytning, religiøs tro, seksuell orientering, funksjonshemming, helse og veteran status. VPS vil aldri dele din følsomme personlige informasjon med andre med mindre du gir utrykkelig tillatelse til dette.


C. Informasjon vedrørende forretningskontakter. Informasjon vedrørende forretningskontakter er ansett for å være upersonlig informasjon og, i følge lovene inkludert i de jurisdiksjonene som er nevnt i Deler IX og XI her, er ikke underkastet spesiell beskyttelse og kan rutinemessig deles med enhver innenfor eller utenfor VPS. Informasjon vedrørende forretningskontakter skal inkludere, men er ikke begrenset til: virksomhetens navn, forretningsadresse, virksomhetens telefonnummer. Til den grad som lovene i andre jurisdiksjoner ikke har skaffet dette til veie, vil denne typen lover bli identifisert i Del XIV her.


III. Innsamling og bruk av personlig informasjon.


VPS innsamler og bruker din personlige informasjon for å kunne drive webstedene for sine tilsiktede formål. VPS kan innsamle og bruke den personlige informasjonen på følgende måte:


A. Personlige informasjon innsamlet på webstedene. Personlige informasjon innsamles på hvert websted på følgende måte:

 1. www.tellsubway.com Personlig informasjon innsamlet på dette webstedet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, e-post adresse, postkode, fødselsdato, kjønn, privat telefonnummer, og informasjon vedrørende Subway Card nummer, kredittkort og faktureringsadresse (til innkjøp med kort eller kortinnsetninger eller gjeninnsetninger. VPS deler denne informasjonen med SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og FAF Group (FAF gruppen) med henblikk på kommunikasjon og markedsføring. VPS kan også eventuelt dele noen spesiell informasjon med tredjeparter med henblikk på å skaffe til veie støttetjenester tilknyttet SUBWAY® Card Program.

 2. www.tellsubway.com Personlig informasjon innsamlet på dette webstedet inkluderer, men er ikke begrenset til, e-post, mobiltelefonnummer, fødselsdager, jubeleumer og tilbakemeldinger på spørreundersøkelser relatert til dine erfaringer med SUBWAY® Restauranter. VPS deler denne informasjonen med Co-op Group, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen) og FAF Group (FAF gruppen)for markedsføringsformål hvis du velger å motta kommunikasjoner.

 3. www.subwaycatering.com Personlig informasjon innsamlet på dette webstedet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, fødselsdager og kredittkort informasjon. VPS deler denne informasjon ved å oversende navnet ditt og kontaktinformasjon til SUBWAY® restaurant med det formål å ta hånd om din catering ordre. VPS vil også skaffe til veie SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og FAF Group (FAF gruppen) din kundekontakt informasjon til markedsføringsformål hvis du velger å motta kommunikasjoner.

B. Besøk på webstedene.

 1. Brukernavn og Passord. I forbindelse med å få tilgang til medlemmet eller ikke-offentlige sider på webstedene som drives av VPS, må man sette opp et brukernavn og et passord. VPS vil ikke avsløre brukernavn eller passord til noen som er intern eller ekstern til VPS. Hvis det er nødvendig for deg å endre på eller fjerne et brukernavn eller passord, ta kontakt VPS gjennom www.ipcoop.com eller direkte, slik som beskrevet i Del XII her.

 2. Oppdatering gjennom e-post & mobiltelefon. Du vil få anledning til å velge å motta kommunikasjoner gjennom e-post og mobiltelefoner fra VPS. VPS vil bare send deg e-post eller mobil-sendinger hvis du velger å motta dette. Hvis du velger å motta e-post og mobilkommunikasjoner, vil VPS sende deg tilfeldige oppdateringer angående nye tillegg til webstedet i tillegg til spesielle tilbud og andre spesielle salg som du kan benytte deg av. Hvis du på et eller annet tidspunkt bestemmer at du helst ikke vil motta disse kommunikasjonstypene fra VPS, kan du oppheve dette valget ved å klikke på linken som lar deg kansellere dette valget nederst på hvilken som helst av VFS e-postene eller oppdatere kontaktpreferansene som gjelder for din konto.

 3. Konkurranser og spørreundersøkelser. Til enhver tid kan webstedene tilby frivillige konkurranser eller spørreundersøkelser, som eventuelt vil anmode om personlig informasjon, slik som ditt navn, adresse, telefonnummer og/eller e-post adresse. VPS vil bare bruke denne informasjonen som skaffes til veie i forbindelse med konkurransen eller den spørreundersøkelsen som utføres.

 4. Informasjonskapsler – Internettbruker. Informasjonskapslene er informasjonsbiter som et websted sender til en persons harddisk mens han eller hun ser på webstedet. Informasjonskapslene gjør det mulig for webstedet å huske viktig informasjon som vil bidra til å gjøre ditt besøk på stedet mer praktisk. VPS bruker informasjonskapslene til å forbedre dine fremtidige besøk.

  Hvis du ikke ønsker å motta en Informasjonskapsel, eller hvis du ønsker å innstille din webleser til å varsle deg hver gang en Informasjonskapsel sendes, eller hvis du ønsker å slå av alle Informasjonskapselene, bruk opsjonen på din internett-webleser til å hjelpe deg. “Hjelpeopsjonen” på internet-websleseren kan være deg til hjelp med å endre Informasjonskapselenes preferanser. Vi ber deg merke deg at ved å slå av informasjonskapselen, vil du ikke få tilgang til mange av de attraksjonene som finnes tilgjengelig på webstedene.

 5. Internett-protokoll (IP) adresse. En internet-protokoll (IP) adresse er tilknyttet din datamaskins internettforbindelse. VPS vil eventuelt bruke din IP adresse til å hjelpe til med å diagnostisere problemer med VPS tjeneren, for å kunne bestyre webstedene og til å vedlikeholde kontakt med deg mens du navigerer gjennom webstedene. Din datamaskins IP adresse kan også brukes til å skaffe til veie informasjon basert på din navigering gjennom webstedene. VPS vil ikke linke IP adresser til noen som helst personlig informasjon.

 6. Aggregatinformasjon. For å kunne måle de besøkendes interesse i, og bruk av, forskjellige områder på webstedene og de forskjellige programmene som VPS bestyrer, vil VPS være avhengig av aggregatinformasjon, som er informasjon som ikke identifiserer deg, slik som statistisk og navigasjonsmessig informasjon. Med denne aggregatinformasjonen, kan VPS påta seg statistisk og annen type oppsummeringsanalyser i forbindelse med de besøkendes adferd og særpreg. Selv om VPS eventuelt vil dele denne aggregatinformasjonen med tredjeparter, vil ingen del av denne informasjonen gjøre det mulig for noen å identifisere noe personlig om deg.

  VPS innsamler også aggregatinformasjon som VPS ikke anser å være personlig informasjon vedrørende matvarer som kjøpes og den demografien som er tilknyttet SUBWAY® restaurantenes kunder. VPS kan dele denne informasjon med Co-op Group, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen) og FAF Group (FAF gruppen)for å forbedre markedsføring av produkter og reklame.


 

C. SUBWAY® Franchisetakere.VPS innsamler og bruker personlig informasjon fra SUBWAY® Franchisetakere for å kunne skaffe til veie tjenester til SUBWAY® franchisetakere. VPS vil innsamle SUBWAY® franchisetakerenes personlige informasjon på en rettferdig og ikke-påtrengende måte, med vedkommende SUBWAY® franchisetakeres frivillige samtykke. Personlig informasjon innsamlet fra SUBWAY® Franchisetakere inkluderer, men er ikke begrenset til: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, faksimile nummer, e-post adresse, passord, og SSN/I.N. VPS vil også innsamle en SUBWAY® franchisetakers forretnings navn, adresse, bankkontoinformasjon til overføring av elektroniske pengemidler, kredittkort informasjon og annen tilknyttet informasjon som er nødvendig for faktureringsformål, slik som SUBWAY® franchisetakerenes postadresse til validering av kredittkort. VPS kan innsamle denne informasjonen direkte fra the SUBWAY® Franchisetakerene eller så kan VPS motta det fra IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group (SUBWAY® gruppen)og/eller FAF Group. For eksempel, for å kunne implementere SUBWAY® programmer for kontantkort og Rewards Card , må VPS ha tilgang til SUBWAY® franchisetakerenes personlige informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: navn, adresse, og den bankkontoinformasjonen som er skaffet til veie til DAI og/eller FWH for å etablere denne typen SUBWAY® franchisetakerenes direkte krediterte konto. Hvis du er en SUBWAY® franchisetakere og du ikke ønsker at VPS skal offentliggjøre denne informasjonen, må du informere sjefen for personvern hos VPS og, hvis informasjonen har blitt innsamlet inn av DAI og/eller FWH, må også sjefen for personvern hos DAI og/eller FWH informeres skriftlig slik som inkludert i Del XII, om dette. Unnlatelse av å skaffe til veie den anmodede personlige informasjonen kan ha en negativ påvirkning på SUBWAY® franchisetakerens evne til å drive som en SUBWAY® franchisetakere eller å delta i noen spesielle programmer som kan være påbudt SUBWAY® Franchisetakere.

VPS vil også eventuelt bruke en SUBWAY® franchisetakeres e-post adresse til å svare på innkommende tjenester og anmodning om støtte fra disse SUBWAY® franchisetakerene, for å innsamle franchisetakernes tilbakemelding, for å kunne utføre spørreundersøkelser tilknyttet franchisetakerne, for å kunne tilby salgsfremmende tilbud til denne gruppen SUBWAY® franchisetakere og for å sende andre lister som inneholder informasjon om tjenester. En SUBWAY® franchisetakers personlige informasjon kan også brukes til å kommunisere med SUBWAY® franchisetakerene i forbindelse med denne gruppen SUBWAY® franchisetakernes konto(s) med VPS. En SUBWAY® franchisetakers personlige informasjon kan eventuelt bli skaffet til veie til en kurer eller speditør for å innfri denne typen eventuelle ordre som SUBWAY® Franchisetakere kan ha anmodet om fra VPS.


D. Kundene til SUBWAY® Restaurantene. VPS vil ikke innsamle en kundes personlige informasjon med mindre kunden tar kontakt med VPS direkte. Folk som har SUBWAY® Rewards Cards og SUBWAY® kontantkort kan registrere sine kort frivillig gjennom www.tellsubway.com, som styres av VPS. For å kunne registrere et SUBWAY® kort, vil kunden eventuelt bli spurt om å skaffe til veie personlig informasjon inkludert, men ikke begrenset til: fødselsdato, SUBWAY® nummer, mobiltelefonnummer, og e-post adresse. DU MÅ VÆRE TRETTEN (13) ÅR GAMMEL FOR Å REGISTRERE ET SUBWAY® KORT. Innkjøpshistorien tilknyttet et registrert SUBWAY® kort kan også linkes til denne informasjonen. VPS bruker denne informasjonen som en del av sitt program for tapte/stjålte kort og for å kunne tilby kunden systematiske tilbud fra SUBWAY® restaurantene hvor kundene spiser eller fra utvalgte tredjeparter, slik som leverandører av produkter som tilbys gjennom SUBWAY® systemet og hvor tilbudene vil bli tilbudt videre til kunden. Hvis du har registrert et SUBWAY® kort og du ikke ønsker å motta salgsfremmende materialer med bruk av ditt SUBWAY® kort, kan du oppdatere dine preferanser på www.tellsubway.com.


E. Valg av å begrense VPS’ bruk av personlig informasjon. Hvis du ikke vil at VPS skal bruke eller gi ut din personlige informasjon med det formål å sende deg markedsførings- eller salgsfremmende materialer, ber vi deg ta kontakt med VPSs sjef for personvern på privacyofficer@ipcoop.com. Hvis du ikke ønsker å motta noen flere e-poster fra VPS, kan du velge dette ved å ”hoppe av” eller stoppe “abonnementet” i e-post meldingen. Din anmodning vil bli behandlet umiddelbart, men du vil eventuelt fremdeles motta markedsføringskommunikasjoner som allerede var i gangsatt før VPS mottok din anmodning.


IV. Oppbevaring, Offentliggjøring og Bibeholdelse av personlig informasjon.


А. Lagring av personlig informasjon. VPS bruker kommersielle rimelige tiltak til å sikre at personlig informasjon blir beskyttet mot tap, tilgang, bruk, modifisering, offentliggjøring eller misbruk. Alle kommersielle rimelige skritt blir igangsatt for å unngå ubemyndiget bruk eller offentliggjøring av din personlige informasjon. Personlig identifiserbar informasjon innsamlet av VPS kan oppbevares og behandles i De forente stater eller noe annet land hvor VPS eller deres assosierte virksomheter, datterselskaper eller representanter opprettholder fasiliteter og ved å benytte deg av webstedene, gir du samtykke til enhver slik overføring av informasjon utenfor ditt land.


B. Offentliggjøring av personlig informasjon. Bortsett fra slik som beskrevet i disse retningslinjene for personvern, vil VPS ikke offentliggjøre din personlige informasjon til en tredjepart, med mindre du anmoder om dette eller på annen måte gir samtykke til offentliggjøring eller hvis denne typen offentliggjøring er påbudt eller bemyndiget i følge loven, eller hvis VPS i god tro bestemmer at offentliggjøringen er nødvendig for å: (a) overholde loven eller overholde en juridisk prosess som har blitt forkynnet mot VPS eller webstedene; (b) beskytte eller forsvare rettighetene eller eiendommen til VPS, webstedene eller brukerne av webstedene; eller (c) handler under krevende omstendigheter for å kunne beskytte den personlige sikkerheten til SUBWAY® Franchisetakerne og/eller ansatte hos VPS, brukere av webstedene eller allmennheten.


C. Bibeholdelse av personlig informasjon. VPS vil bare bibeholde din personlige informasjon så lenge som er nødvendig for å kunne oppfylle de formålene som var gjenstand for innsamling og for å oppfylle gjeldende lover. Ditt samtykke til bruk av din personlige informasjon for denne typen formål forblir gyldig etter avslutningen av VPS’s forhold til deg.


D. Sikkerhetsforanstaltninger. VPS bestreber seg for å kunne beskytte din personlige informasjon ved bruk av fysiske, elektroniske eller prosedyremessige sikkerhetstiltak som egner seg til følsomheten i informasjonen underkastet deres kontroll. Disse tiltakene inkluderer sikkerhetsforanstaltninger for å kunne beskytte personlig informasjon mot tap eller tyveri, i tillegg til ubemyndiget tilgang, offentliggjøring, kopiering, bruk og modifisering.

VPS beskytter din personlige informasjon på internett ved bruk av metoder som er standard for industrien. Selv om garantert sikkerhet ikke eksisterer hverken på eller borte fra internett, utfører VPS kommersielle rimelige tiltak for å gjøre innsamlingen og sikkerheten tilknyttet denne typen informasjonen forenlig med disse retningslinjene for personvern og alle gjeldende lover og forskrifter.

Webstedene benytter seg av en hel rekke forskjellige sikkerhetsanordninger som er spesiallaget for å kunne beskytte personlige informasjon av brukere både innenfor og utenfor VPS, inkludert bruk av krypteringsmekanismer, slik som Secure Socket Layers eller SSLs, passord beskyttelse, og andre sikkerhetsanordninger til hjelp med å unngå ubemyndiget tilgang til din personlige informasjon. Dette hjelper til med å vedlikeholde konfidensialitet, personvern, samt integriteten tilknyttet din personlige informasjon og eventuelle transaksjoner eller tjenester som du eventuelt vil anmode om, igangsette og/eller utføre på webstedene fra tap, misbruk, avbrytelse og illegalt brudd på andre datamaskiner.


V. VPS webstedene og tredjeparters websteder.


For å gjøre det beleilig for deg, kan VPS inkludere linker til andre websteder på webstedene. VPS skaffer bare til veie disse linkene for å gjøre det beleilig for deg og VPS gir ikke sin tilslutning til innholdet eller de tjenestene som tilbys av, eller de retningslinjene for personvern som befinner seg på, disse andre webstedene. Disse retningslinjene for personvern dekker bare personlig informasjon som VPS innsamler gjennom webstedene, og de webstedene som ikke drives av eller på vegne av VPS hvor linkene er inkluderte på webstedene, kan eventuelt hav retningslinjer for personvern som er vesentlig annerledes enn disse retningslinjene for personvern. VPS har konstruert webstedene for å gjøre det så klart som mulig når du forlater et websted og går over til et annet websted. VPS oppmuntrer deg til å gå gjennom retningslinjene for personvern for hvert websted som du besøker ved å benytte deg av en link fra webstedene, for å sikre at du føler deg komfortabel med disse retningslinjene. VPS vil ikke være ansvarlig for atferden eller retningslinjene tilknyttet en tredjepart. Den personlige informasjonen som du skaffer til veie til ikke-tilknyttede tredjeparter er ikke beskyttet av disse retningslinjene for personvern. Du bør gå nøye gjennom retningslinjene for personvern tilknyttet enhver annen tredjeparts websted som er linket til eller fra webstedene.


VI. Barn og dataoppsamling.


VPS overholder de nasjonale standarder for beskyttelse av personvern slik som oppført i Beskyttelse av personvern for barn, som finnes on line (“COPPA”). VPS bekymrer seg over sikkerhetsforanstaltninger for barn. VPS vil ikke med hensikt la noen under tretten år(13) gjøre noe personlig informasjon tilgjengelig til VPS. Barn under tretten år (13) er påbudt å få spesiell tillatelse fra en av foreldrene eller en formynder før vedkommende barn kan oversende noen som helst personlig informasjon om seg selv over internett. Hvis et barn under tretten år (13) har oversendt personlig informasjon til VPS uten samtykke fra en av foreldrene eller fra en formynder, bør en av foreldrene eller formynderen tilknyttet dette barnet ta kontakt med sjefen for personvern med en gang på privacyofficer@ipcoop.com. VPS vil benytte seg av kommersielt rimelige tiltak for på en rask måte kunne slette dette barnets informasjon fra dets tjenere.


VII. Californias retningslinjer for personvern.


I samsvar med Californias lover, kan folk som er bosatte i California nå anmode virksomheter som de har et etablert forretningsforhold med å skaffe til veie spesiell informasjon hvorvidt disse virksomhetene deler personlig informasjon med tredjeparter for tilsiktet markedsføringsformål i løpet av året som har gått.

VPS’s retningsliner går ut på å bare dele din personlige informasjon vedrørende direkte markedsføringsformål med din velbegrunnede tillatelse. Med din tillatelse, kan VPS til enhver tid dele din personlige informasjon med sine datterselskaper og/eller assosierte virksomheter tilsiktet relevante tjenester, produkter og programmer i forbindelse med markedsføringstjenester til deg. Hvis du tidligere har skaffet VPS til veie denne typen tillatelse, men hvis du ikke lenger ønsker at din personlige informasjon skal deles, ber vi deg ta kontakt med sjefen for VPS`s personvern på privacyofficer@ipcoop.com og anmode om en endring i din preferanse og/eller velge å slutte med å oppgi disse kommunikasjonene uten betaling.


VIII. Internasjonale dataoverføringer.


VPS kan overføre den personlige informasjonen som den innsamler om deg til andre land enn hvor informasjonen opprinnelig ble innsamlet. Disse landene vil eventuelt ikke ha de samme beskyttende lovene som i det landet hvor du til å begynne med skaffet til veie denne personlige informasjonen. Når VPS overfører din personlige informasjon til andre land, vil VPS beskytte den personlige informasjonen slik som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.


IX. Canadas beskyttelse av personlig informasjon og elektronisk dokumentlov (“PIPEDA”).


Canada har vedtatt nasjonal lovgivning for personvern, beskyttelse av personlig informasjon og den elektroniske dokumentlov en ("PIPEDA"), som innlemmer ti (10) "Rettferdige informasjonsprinsipper" vedrørende din personlige informasjon. IPC overholder disse ”rettferdighetsprinsippene” for personlig informasjon innsamlet og/eller overført fra Canada, som går ut på følgende måte:


 • Prinsipp 1 - Ansvar. En organisasjon vil være ansvarlig for personlig informasjon under egen kontroll og som skal utpeke en person eller personer som vil være ansvarlige for organisasjonens overholdelse av de rettferdige informasjonsprinsippene.

 • Prinsipp 2 - Identiseringformål. Formålet som er gjenstand for innsamling av personlig informasjon skal identifiseres av organisasjonen ved eller før det tidspunktet når informasjonen innsamles.

 • Prinsipp 3 - Samtykke. Kjennskap og samtykke fra vedkommende person er påbudt for innsamlingen, bruken eller offentliggjøringen av personlig informasjon, bortsett fra når det ikke er passende.

 • Prinsipp 4 - Begrensing av innsamlingen. Innsamling av personlig informasjon skal begrenses til det som er nødvendig tilsiktet det formål som er identifisert av organisasjonen. Informasjonen skal innsamles ved hjelp av rettferdige og lovlige fremgangsmåter.

 • Prinsipp 5 - Begrensing av bruk, offentliggjøring og bibeholdelse. Personlig informasjon skal ikke brukes eller offentliggjøres for andre formål enn de som de ble innsamlet bortsett med tillatelse fra vedkommende person eller som påbudt av loven. Personlig informasjon skal bare bibeholdes så lenge som er nødvendig for oppfyllelse av formålet.

 • Prinsipp 6 - Nøyaktighet. Den personlige informasjonen skal være så nøyaktig, fullstendig og aktuell som er nødvendig for det formålet som er tilsiktet.

 • Prinsipp 7 - Sikkerhetsforanstaltninger. Personlig informasjon skal beskyttes av sikkerhetsforanstaltninger som egner seg til den følsomheten som er tilknyttet personlig informasjon.

 • Prinsipp 8 - Åpenhet tilknyttet retningslinjer og fremgangsmåter. En organisasjon skal gjøre spesifikk informasjon lett tilgjengelig til personer vedrørende organisasjonens retningsklinjer og metoder som dreier seg om behandling av personlig informasjon.

 • Prinsipp 9 - Individuell tilgang til personlig informasjon. Når en anmodning har funnet sted, skal en person bli informert om tilstedeværelsen, bruken og offentliggjøringen av hans eller hennes personlige informasjon og skal bli gitt tilgang til denne informasjonen. En person skal også kunne bestride nøyaktigheten av hvor fullstendig denne informasjonen er og få informasjonen endret slik at den er riktig.

 • Prinsipp 10 - Bestridelse av overholdelse. En person skal være i stand til å bringe opp en bestridelse som har å gjøre med overholdelse av prinsippene for rettferdig informasjon i kommunikasjon med en utpekt person eller personer som vil være ansvarlige for organisasjonens overholdelse.

X. Overholdelse av Safe Harbor overholdelse (eliminering av en parts ansvar)


VPS er i samsvar med U.S. Department of Commerces Safe Harbors påbud i forbindelse med overføring av personlig informasjon fra European Economic Area and Switzerland til De forente stater. VPS har vært selv-sertifisert i følge strukturen tilknyttet Safe Harbor personvern slik som oppført av U.S. Department of Commerce, European Commission og Sveits vedrørende innsamling, lagring, bruk, overføring og annen behandling av personlige dataoverføringer fra European Economic Area og/eller Sveits til U.S.A, i følge EU Direktivet som gjelder for beskyttelse av personlig data. Prinsippene tilknyttet overholdelse av Safe Harbor dreier seg om:


 • Melding - Personer må informeres om at deres data er i ferd med å innsamles og videre hvordan denne dataen vil bli brukt;

 • Valg - Personer må ha muligheten til å kunne fjerne seg fra denne innsamlingen og videresending av overføring av data til tredjeparter;

 • Fremadgående overføring - Overføringer av data til tredjeparter kan bare finne sted til andre organisasjoner som følger prinsipper for tilstrekkelig databeskyttelse;

 • Sikkerhetsforanstaltninger - Rimelig tiltak må igangsettes for å unngå tap av innsamlet informasjon;

 • Dataintegritet - Data må være relevant og pålitelig for det formålet det ble innsamlet til;

 • Tilgang - Personene må være i stand til å få tilgang til informasjon som finnes om dem og kunne rette på eller fjerne informasjonen hvis den er unøyaktig; og

 • Tvangsfullbyrdelse - Det må finnes effektive fremgangsmåter for tvangsfullbyrdelse av disse prinsippene.

Mer informasjon vedrørende Safe Harbor prinsippene og sertifikasjonsprosessen kan finnes på www.export.gov/safeharbor.


I tillegg vedlikeholder U.S. Department of Commerce en liste over alle Safe Harbor samsvarende organisasjonene, som du kan få tilgang til gjennom http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Medlemmer av den europeiske unionen.


Hvis du er en innbygger av en medlemstat i den europeiske unionen og har noen spørsmål eller klager, ber vi deg først henvende deg til sjefen for VPS Personvern. VPS befinner seg i De forente stater og det gjør også de tjenerne som lager dette webstedet og de fleste VPS programmene og de tilgjenglige tjenestene. Alle saker som har å gjøre med spørsmål vedrørende personvern og dette webstedet styres av De forente staters lover og staten Florida. Hvis sjefen for VPS personvern ikke tar hånd om denne klagen på en tilfredsstillende måte i løpet av tretti (30) dager etter mottagelse av denne klagen, skal konflikten, kontroversen eller kravet oppgjøres ved hjelp av voldgift som skal styres av et voldgiftsbyrå, slik som American Arbitration Association (“AAA”). All mekling vil bli utført på engelsk. Forkynnelse som gis av meklingsmannen kan fremstilles i hvilken som helst domstol som har jurisdiksjon. Omkostningene tilknyttet voldgiftsdommen vil bli delt likt av begge parter. Miami, Florida, U.S.A. skal være setet for alle forhør, og disse forhørene skal finne sted i nærvær av en eneste meklingsmann. Du kan også oversende klagene til Federal Trade Commission på http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm or via telefon på (202) 382-4357.


XII. Kontaktinformasjon.


Hvis du har noen spørsmål eller klager, eller hvis du ønsker å få tilgang til, rette på eller fjerne eller slette din personlige informasjon, ber vi deg ta kontakt med sjefen for VPS personvern. Sjefen for VPS Personvern kan nås per telefon på: 1-888-445-9239; med faksmaskin på: (305) 670-4465; ved e-post til privacyofficer@ipcoop.com; eller med vanlig post til Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, Attention: Privacy Officer. Hvis det er nødvendig, vil sjefen for personvernet ta kontakt med en annen ansatt for å kunne tilby hjelp med å løse den oppgaven som du anmodet om.

Hvis du trenger å ta kontakt med sjefen for DAI’s Personvern, kan vedkommende nås per telefon ved å ringe: (203) 877-4281 or 1-800-888-4848; by faksimile på: (203) 876-6690; ved e-post på privacyofficer@subway.com; eller per post til Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.

Hvis du trenger å ta kontakt med sjefen for FWH’s Personvern, kan vedkommende nås per telefon ved å ringe: (203) 877-4281; med faksimile på: (203) 783-7479; ved e-post på privacyofficer@subway.com; eller med vanlig post til Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Endringer til disse retningslinjene for personvern


VPS vil oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Når VPS oppfører endringer til disse retningslinjene for personvern, vil de også oppdatere “Revisjonsdatoen" nedenfor. Hvis det forekommer vesentlige endringer til disse retningslinjene for personvern, vil VPS meddele deg gjennom e-post eller gjennom en melding på webstedets hjemmeside som beskriver de vesentlige endringene. VPS oppmuntrer deg til å gå gjennom disse retningslinjer for personvern periodisk for å holde deg informert om hvordan VPS beskytter din informasjon og slik at du kan bli klar over eventuelle endringer til retningslinjene for personvern. Din kontinuerlige bruk av webstedet etter oppføring av enhver revisjon til retningslinjene for personvern skal bety at du sier deg enig i å være bundet av endringer av denne typen. Disse retningslinjene for personvern er innlemmet i alle leveringsbetingelser som styrer de forskjellige webstedene og alle programmene og tjenestene drevet eller styrt på vegne av VPS. Eventuelle endringer til disse retningslinjene for personvern vil være effektive umiddelbart etter at de er oppført av VPS.


XIV. Endringer og eller modifikasjoner påbudt av lovene tilhørende andre jurisdiksjoner.


Oppdatert 15. august, 2011


Restaurant

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE